HISWA Vereniging

HUUROVEREENKOMST VOOR PLEZIERVAARTUIGEN,

 

Ondergetekenden:

1. a. naam verhuurder: Ton Krul

tel.  0031 (0)6.54.28 48 30

bezoekadres: NTC Crosswinds int. , ’t Ges, H. Bulthuisweg 2, 8606 KB Sneek

b. Naam huurder ................................................................              e-mail: ...............................

adres ........................................................                                       Plaats.................................

tel (mobiel) : ……………………………….

paspoortnr./rijbewijsnr. : ……………………………….VB1….; VB2…..;  TKN…..CWO……..

verklaren volgens de op deze pagina en op de vervolgpagina dezes vermelde voorwaarden te verhuren casu quo huren:

2. a) een zeiljacht type: Trimaran Dragon Fly “Madman” met tuigage als volgt omschreven:Grootzeil + lazy jacks en rolreefgenua/fok; zeiloppervlak circa 35 m2; max. pers.: 4 ,met hulpmotor  merk / soort: bb. motor Mariner 6 pk 2 takt (1: 100 mengsmering)  

2.b) een zeiljacht type: victoire 26 : “zsa zsa” met tuigage als volgt omschreven: Grootzeil, Genua, fok, stormfok; max.pers. 5, met dieselmotor Volvo penta 12 pk.

3. De huurperiode 2014 begint op: …..…maandag   ….……maand …2014  om 12.00 uur.

Eindigt op:   ………zondag  ………………………maand. … 2014 , om 12:00 uur.

4. De huurprijs bedraagt voor deze periode (incl. BTW) : € 425,- p/w. of  € 350, per weekend, of €150,-per dag.

De waarborgsom bedraagt: € 350,= .De eerste aanbetaling  bedraagt: € 100,- .

Het eigen risico per schadegeval bedraagt € 350,=

Dit aanbet. bedrag (€ 100,-)  te voldoen  binnen week na deze mailing , c.q. te storten op rek.nr. 3161924 t.n.v.

AWM Krul  te Sneek .

              5. Het volgende wordt nader overeengekomen: de (vaar)waterdiepte en diepgang van het jacht 1,25 mtr. aanhouden.

6. Het vaartuig mag worden gebruikt op de Nederlandse binnenwateren. Op de Waddenzee of het  IJsselmeer moet u in het bezit zijn van  het vaarbewijs 2 of TKN.

7. Bij overdracht van het vaartuig is huurder aan de verhuurder voornoemde waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom wordt door de verhuurder binnen 1 week na het terugbrengen van het vaartuig giraal aan de huurder gerestitueerd onder aftrek van al hetgeen de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

8. Door ondertekening van deze overeenkomst is de huurder gehouden om 3 weken voor de huurperiode het restant van de huursom te voldoen. Bij eerder terugbrengen van het vaartuig ontvangt u geen restitutie van het huurbedrag!

9. In geval de huurder deze huurovereenkomst niet binnen vijf werkdagen na ontvangst, ondertekend heeft geretourneerd,            of gemaild, kan hij geen aanspraak maken op de reservering van het in deze overeenkomst omschreven vaartuig.

10. Men mag niet droogvallen. Vanaf windkracht 5 Beaufort  niet uitvaren. Op ruim water moet men ieder uur de positie,       windrichting en windkracht, motoruren en alle bijzonderheden  vermelden!

Dieren zijn niet toegestaan aan boord.

Op deze overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de hier op de vervolgpagina vermelde HISWA algemene vooraarden huur en verhuur pleziervaartuigen.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt, (plaats en .datum) (plaats en .datum)

Verhuurder :   Sneek:  ……………………….2014                                               Huurder :

Ton Krul

 

Een ingevuld ondertekend exemplaar van deze pagina sturen/ingescand (jpg)mailen  aan:

NTC Crosswinds int. Hendrik Bulthuisweg 2 8606 KB SNEEK of mail naar:  ton.krul@gmail.com